Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

??erik 1
izmir yemek izmir yemek izmir yemek izmir yemek izmir yemek izmir yemek izmir yemek

Ho�geldiniz !

Eyl�l Ay Yemek Listesi �ndir
 

�zmir Alt�n Yemek San. ve Tic. Ltd. �ti.

30  y�ldan fazla bir s�redir �zmir halk�na hizmet etmekteyiz. Firmam�z Anadolu T�rk mutfa��n�n zengin �e�itlili�i ille bir birinden lezzetli tatlar� beneninize sunmaktad�r. Toplu yemek davetleri, iftar sofralar�, d���n yemekleri, cenaze yeme�i, okul yemekhane yeme�i, i�yeri yemekleri, tabldot servis, paket s�cak kutu yemek servisi, ta��mal� yemek servisleri ve yerinde yemek pi�irme gibi olduk�a geni� bir alanda mutfak ve yemek sunum hizmeti vermekteyiz.

Kaliteli malzemeler ile ancak lezzetli yemekler pi�irilece�inin fark�nday�z. Hijyen bilinci olu�mu� �al��an personel ile hem sa�l�kl�, hem lezzetli yemekleri sofralar�n�za kadar ula�t�r�yoruz. Ayn� anda yeme�e ba�laman�n �nemli oldu�u iftar sofralar� gibi davetlerde, b�y�k organizasyonlarda s�cak kutu y�ntemimiz ile ayn� anda binlerce ki�inin yeme�e ba�lamas�n� sa�layabilecek kapasitede hizmetler sunmaktay�z.

�zmir Buca'da bulunan restoran�m�zda y�llarca b�lge halk�na ve esnaf�na lezzetli yemekler sundu�umuz gibi, d�nya standartlar�na kavu�abilmek i�in harcad���m�z �aba sonucunda da HACCP TS 13001, ISO 22,000, ISO 9000 kalite belgeleri ve G�da �retim sertifikalar� gibi t�m belgelerimize sahip olduk. Kahvalt�, ��len, ak�am ve gece yemekleri da��t�m filomuz ile b�lgenin en g��l� yemek �retim tesisiyiz.

 

Ta��ma Yemek

Ta��ma Yemek Hizmeti

Yerinde Pi�irme

Ta��ma Yemek Hizmeti

Haz�r Kutu Yemek

Ta��ma Yemek Hizmeti

Catering

Ta��ma Yemek Hizmeti

Tabldot

Ta��ma Yemek Hizmeti

Restaurant

Ta��ma Yemek Hizmeti

 

G�n�n Karesi

TEKL�F �STEY�N

Ki�isel Bilgileriniz


 

Yemek Bilgileri
       4163       ?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans